پیمان محمدی -مدیر مسئول نشریه ندا

اعضای هیات تحریریه: سجاد مولوی- مجتبی سمیعی- مریم غلامی- زهرا امانی-فرانک شمشیری

راه های ارتباطی با نشریه ندا:

peymanm874@gmail.com

086-32621864

@journalaraku

 

شماره سیزدهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره یازدهم نشریه ندا را در اینجا بببینید.

 

 

شماره دوازدهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره دهم نشریه ندا را در اینجا ببینید